درخواست اصلاح آدرس و شماره تماس در سایت آدرس مپ

سعی کنید در توضیحات شماره شخصی خود را بنویسید تا درصورت نیاز تیم ویراستاری با شما راه ارتباطی داشته باشد.
(اگر نمیخواهید این شماره منتشر شود بنویسید شماره خصوصی)

بدون موارد زیراصلاح آدرس انجام نمی‌شود
ثبت شماره تماس
مجوز کاری / پروانه کسب

لطفا فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید.
لطفاً تصویر پروانه کسب و یا مجوز خود را آپلود انتخاب کنید. (این عکس در سایت قرار نمیگیرد و برای احراز هویت می‌باشد)