روستاهای ورزقان آذربایجان شرقی

در این برچسب آدرس و نشانی های روستاهای شهرستان ورزقان از استان آذربایجان شرقی باتوجه به بخش و دهستان به همراه آمار جمعیتی و تعداد خانوار از منتشر میشود. و اطلاعاتی گردشگری مانند نوع جاده، وضع طبیعی روستا و آبادی و مواردی مانند حمام عمومی ، دسترسی عمومی به اینترنت ، دسترسی به وسیله نقلیه عمومی و بقالی ، نانوایی امام زاده و مسجد زمین ورزشی ، سالن ورزشی شبکه سراسری برق و آب مورد بررسی قرار گرفته است.