درخواست ارتقاء صفحه کسب و کار

قبل از درخواست موارد در لینک زیر حتما خوانده شود.

گزینه آخر به این معنی هست که صفحات دیگری هم با عناوین مختلف (مربوط سرچ کسب و کار شما) برای شما در آدرس مپ اضافه کنیم